top of page

ROLLER I ELEVRÅDET

I elevrådet må det være en leder, nestleder og sekretær i tillegg til tillitselevene. Ofte er det også en elevrådskontakt som følger opp elevrådet. Alle har ulike oppgaver, men er like viktige for elevdemokratiet. Skolen har et ansvar for å legge til rette for godt elevrådsarbeid, og være til hjelp når elevrådet trenger det.

Elevrådet

Elevrådet består av tillitsvalgte fra hver klasse på skolen. De skal ta opp og diskutere saker som påvirker elevene, på eget initiativ eller hvis ledelsen ber om å få svar på noe. Det er viktig å huske på at elevrådet er elevenes organ for medvirkning, men alle elevene på skolen tar del i elevdemokratiet. Elevrådet skal høre på alle elevene, og alle elvene på skolen skal kunne delta i elevdemokratiet, gjennom klassens time, muligheten til å komme med forslag til elevrådet, og gjennom andre fora på skolen. Elevrådet kan også arrangere ting, og selv ta ansvar for at skolen blir en hyggeligere plass for elevene å være.

Elevrådsstyre

På skoler hvor elevrådet er ganske stort, kan det være lurt å velge et elevrådsstyre. Elevrådsstyrets oppgave er å jobbe mellom elevrådsmøtene og sørge for at det elevrådet vedtar blir gjort. Styret kan bestå av 2-3 styremedlemmer, og ha noen som har et spesielt ansvar. De kan for eksempel ha en sosiale medier-ansvarlig som sørger for å synliggjøre elevrådet på skolen, en arrangementansvarlig som har ansvar for å planlegge aktiviteter for elevene eller en rettighetsansvarlig som passer på at elevenes rettigheter blir overholdt på skolen.

 

Det er opp til elevrådet eller elevrådsstyret selv hvordan de ønsker å organisere elevrådsstyret, hvor mange som skal være med og hvilke oppgaver de skal ha. Dette kan fastsettes i reglene for elevråd. Dette finner du eksempler på under.

Roller i elevrådet

 • HVA ER ELEVRÅDET?
  Elevrådet arbeider og snakker på vegne av alle elevene på skolen. Hver klasse velger hvem som skal representere dem i elevrådet ved valg. Disse som blir valgt kalles for tillitselever. Alle tillitselever sitter i elevrådet.
 • HVA GJØR ELEVRÅDET?
  Er talerør for elevene i skoledemokratiet. Tar opp elevenes saker med skoleledelsen. Påvirker saker som angår skolehverdagen.
 • HVORFOR ELEVRÅD?
  -Elevers stemme blir hørt og tatt på alvor. -Elever vet best hvordan det er å være elev ved din skole. -Elevrådet hjelper til å skape et godt sosialt og faglig skolemiljø.
 • HVA GJØR TILLITSELEVEN?
  Representerer klassen i elevrådet. Tar opp saker fra klassen og har møteplikt i elevrådet. Hjelper elever som trenger hjelp til å ta opp sin sak. Tillitseleven bør diskutere med klassen hvilke forventinger de har til hans/ hennes innsats
 • HVA GJØR ELEVRÅDSKONTAKTEN?
  Elevrådskontakten er bindeleddet mellom elevrådet og skolens ledelse. Elevrådskontakten har bl.a disse oppgavene: Sørger for at elevrådet får opplæring i elevrådsarbeidet. Bistår med praktiske oppgaver som å reservere møterom, digitalt utstyr osv Veileder og gir råd om hvordan elevrådet kan få gjennomslag i løpet av skoleåret. Du kan lese mer om elevrådskontakten her.
 • HVA ER ET ELEVRÅDSMØTE?
  Et møte der alle tillitsvalgte møtes for å drøfte saker som er viktige for skolen. Les mer om hvordam man gjennomfører elevrådsmøter her.
 • HVOR OFTE MØTES ELEVRÅDET?
  Elevrådet bør ha møte minst en gang i måneden. Dette er noe man må komme fram til ilag med elevrådskontakten.
 • HVA ER EN SAK FOR ELEVRÅDET?
  Alt som engasjerer elevene er gode saker. Kjennetegn på en god sak Konkret, det er lett å forstå hva man skal gjøre Gjennomførbar, det er mulig å få det til Målbar, det er mulig å se resultat i etterkant Eksempler på saker der elevrådet kan hjelpe Elevenes psykososiale miljø. Mange føler seg ensomme på skolen. Hvordan kan elevrådet hjelpe? Velferdstilbud, elevene ønsker seg ny brusautomat i kantina. Fysisk miljø. Eksempel: Det er tett luft i klasserommet på slutten av dagen. Undervisningsmetoder. Vi ønsker at lærerne varierer undervisningsmetodene mer.
 • HVA ER SKOLENS ANSVAR?
  Skolen har et ansvar for å legge til rette for gode muligheter til å drive med elevrådsarbeid på skolen. Elevrådets meninger skal bli hørt og tatt på alvor. Du kan lese mer om hva loven sier om elevråd og retten til medvirkning her.
 RESSURSER OG MALER
Du finner flere ressurser her. 

Mal innkalling

Mal referat

Mal vedtekter enkle

Mal vedtekter avanserte

Mal attest for tillitsvalgt

bottom of page