top of page

Mitt elevråd

Skolen har det elevrådet den har, det er elevene som velger sine representanter og dette må respekteres. Gjennom å finne styrkene hos den enkelte elevrådsrepresentanten bidrar du til et bedre arbeidsfellesskap i elevrådet. Du skal også være med å forberede og gjennomføre valg av representantene og legge til rette for gode arbeidsmetoder i elevrådet.

Gjennomfør gode valg av tillitselever

Bare elever som ønsker å sitte i elevrådet bør være tillitselev. Her kan du som elevrådskontakt bidra ved å forberede rutiner og gjennomføring av valget ved skolestart. Dette bør gjøres sammen med det sittende elevrådet før skoleåret er over. Følgende momenter anbefales å arbeide med:
 

 • Hvilke rutiner finnes og ønskes? (sikre lik praksis ved gjennomføring av valg)

 • Hvordan presenteres vervet som tillitselev?

 • Hva forventes av en representant? (oppførsel, oppgaver og oppfølging av klassen)

 • Hvor mye arbeid forventes av den enkelte tillitseleven? (tidsbruk)

Finn elevrådets styrker

 

Styrkebasert tilnærming betyr at man tar utgangspunkt i både enkeltpersoners og elevrådets ressurser og jobber sammen for gode relasjoner. Viktige faktorer er opplevelsen av mening, tilhørighet, deltagelse og mestring.

Det er derfor viktig at du som elevrådskontakt legger til rette for at alle tillitsvalgte får mulighet til å finne sine styrker, og får bidra med dem i elevrådet. Gjennom å se og ikke minst erfare hverandres styrker, blir arbeidet lystbetont og enklere å gjennomføre. Når alle representantene får brukt sine styrker, gis alle mulighet til å “skinne” og laget styrkes innenfra.

En viktig del av dette arbeidet er at du som elevrådskontakt bidrar til mestringsfølelse hos den enkelte. Det gjør du enkelt gjennom å ta dem på alvor, vise muligheter, ha forventninger og stille krav. Kravene må være realistiske og det må være rom for å prøve å feile. La elevene skjønne at de har en viktig stemme og at den lyttes til!

 

Spørsmål til refleksjon:

Hvordan kan jeg som elevrådkontakt bidra til at den enkelte eleven blir den beste versjonen av seg selv, og som representant i elevrådet?

 • Gi god opplæring i rollen som tillitsvalgt for å gi trygghet, mening og mestring. Opplæringen må også innlemme kontaktlærers rolle som partner for tillitselev, som og delansvarlig for klassens time

 • Jobbe systematisk med styrkebasert tilnærming gjennom hele skoleåret

 • Utarbeide interne vedtekter for elevrådet sammen med hele elevrådet. Inkludere punkter om oppmøte og oppfølging av manglende oppmøte

 • Bidra systematisk til skolens arbeid med demokrati og medvirkning generelt og involver elevrådet / elevrådsstyret i alt av skolens utviklingsarbeid som direkte angår elevdemokrati og medvirkning

 • Skape forståelse for at arbeidet med elevmedvirkning og elevråd tar tid og krever samlet innsats både på system og individnivå

Hva kan du som elevrådskontakt gjøre om elevrådet ikke fungerer, eller en elevrådsrepresentant ikke er motivert?

Hvordan lede gode prosesser i elevrådet 

“Prosessledelse er ferdigheter i å skape rom for dialog og deltakelse der de involverte bruker sine ressurser til å skape felles resultater. God prosessledelse bidrar til at deltakerne bruker sine personlige styrker og kjenner på eierskap, kreativitet og engasjement underveis og vilje til å følge opp beslutninger i etterkant”

(Tanggaard og Brekke, 2021)

 

Som elevrådskontakt er din rolle å tilrettelegge for at elevrådsrepresentantene tar ansvar for og gjennomfører gode prosesser i elevrådsarbeidet. Dette kan være vanskelig men med noen enkle verktøy kan dette bli en suksessfull måte å jobbe på i elevrådet.

Det er en fordel bruke styrkebasert tilnærming, gjennom å finne hver enkelt representant sine styrker. La disse bidra til og legge premisser for prosessene som skal gjennomføres.

 

Som prosessleder kan det være lurt å huske følgende (dette må du være oppmerksom på på som elevrådskontakt/styre, slik at elevrådet selv får gjennomført gode prosesser):
 

 1. Spørsmålene som stilles er med på å legge føringer for det videre arbeidet. Det er derfor viktig å tenke godt gjennom spørsmålene før man starter prosessen

 2. Fremhev det som fungerer - for å finne løsninger på problemene.

 3. Alle bidrag er like viktig, uansett hvor mye (eller lite man bidrar inn)

 4. Helheten må være i fokus. Prøv å sette sammen grupper som ikke er homogene.

 5. Det er de som er i prosessen som eier den.

 

Vi anbefaler at du leser mer om prosessledelse i skolen og overfører det til egen praksis som elevrådskontakt i boken ”Praktisk prosessledelse i skolen - å lede samskapende lærings- og utviklingsprosesser” 

Å jobbe prosjektbasert

Å lede et elevråd, er som å lede et prosjekt. Hvert år er det nye tillitsvalgte, nye oppgaver å løse og nye prosjekter som elevene vil jobbe med. Som elevrådskontakt er det viktig at du minner elevrådet om at elevrådsleder ikke er prosjektleder alene, uten at det er elevrådet som sammen “eier” prosjektene. Hvordan kan du legge til rette for at elevrådet, elevrådsstyret og elevrådsleder blir gode prosjektledere?

 

Viktige momenter når man skal starte med et prosjekt:
1. Hva er hovedmålet? Hvilke delmål er viktige?
2. Planlegg arbeidet og deleger oppgavene
3. Prosjektleder (den som er ansvarlig) skal lede teamet mot måloppnåelsen
4. Kommunikasjon er en nøkkel - det må være god kommunikasjon mellom alle som jobber i prosjektet 
5. Leder må skape engasjement og glede
6. Gjennomføre planen
7. Evaluere og rapportere

 

Syv tips til godt prosjektarbeid i elevrådet:
1. Ved oppstart av arbeidet må det være rom for kreativitet og egeninitiativ
2. De som ønsker å være med må få lov og må ta ansvar for å bidra
3. Skap eierskap hos alle
4. Lag gode planer 
5. Rapporter til elevrådet underveis om utvikling i arbeidet, og eventuelle resultater
6. Det er aldri skam å be om hjelp
7. Anerkjenn arbeidet som blir gjort og støtt hverandre

speak-238488_1920.jpg

En god elevrådssak bør være

Konkret – Det er lett å forstå hva man skal gjøre

 

Gjennomførbar – Det er mulig å få det til før man er ferdig med skoleåret

 

Målbar – Det er mulig å se resultater i etterkant

bottom of page