top of page
people-2567915_1920.jpg

Elevmedvirkning

Elevmedvirkning fremheves med store ord i lovverk og læreplaner, men har vi egentlig en felles forståelse av hva det innebærer på egen skole? Hvordan sikrer din skole alle elevers rett til elevmedvirkning? Og hva er forskjellen på medvirkning for elever, - og elevrådet

Medvirkning må øves på

Reell medvirkning krever kunnskap og deltakelse i hele prosessen. Skal elevrådet gi gode innspill og delta i prosesser må de bli tatt med fra starten, få god informasjon, og være inkludert på alle aktuelle arenaer. Det er skolens oppgave å sikre at elevene får den kunnskapen og erfaringen de trenger, for å bli gode også på dette.

Hvordan kan du som elevrådskontakt bidra til reell elevmedvirkning?

 • Oppfordre tillitsvalgte i klassene og elevrådet til å diskutere hvilken elevmedvirkning de har i dag - både som elever og tillitsvalgte. Hvilke mulighetsrom finnes for å påvirke skoletimene, bruk av læremidler, organisering av skolehverdagen, styring av skolen, budsjettarbeid osv.

 • Bruk elevenes innspill til å initiere drøftinger i hele kollegiet, om hva vi legger i begrepet elevmedvirkning. Hvor er vi og hva er potensialet?

 • Legg til rette for at elevrådet kan vurdere tall fra elevundersøkelsen på medvirkning, i sammenheng med skolens øvrige arbeid på området.

 • Oppfordre til bruk av klassens time til å videre diskutere skolens resultat fra elevundersøkelsen, og komme med forslag til hvordan få mer medvirkning på egne skole.

Hvordan kan du som elevrådskontakt bidra til reell medvirkning for elevrådet?

 • Bidra til årshjul (lenke til malen for dette) med gode rutiner for møter mellom ledelsen og elevrådet.

 • Tørre å utfordre elevenes innspill og gi grunnlag for å forstå helhetsbildet.

 • Minne skoleledelsen på at elevrådet skal involveres i alle saker som angår elevene.

 • Sikre informasjonsflyt i hele systemet - fra ledelse og ut i klassene.

Klassens time

En viktig del av reell elevmedvirkning er klassens time. Som klasse har elevene rett til å få avsatt tid til å diskutere saker som angår skolehverdagen og lærings-/skolemiljø. For at elevene skal gis mulighet til å bli hørt, bør du som elevrådskontakt aktivt jobbe for at alle klassene på skolen gjennomfører klassens time (eller tilsvarende) jevnlig.

 

Hvordan kan du som elevrådskontakt jobbe sammen med elevrådet om klassens time?

 • Bidra til ett miljø hvor det er trygt å ta opp saker og komme med innspill.

 • Trygge tillitseleven i rollen som tillitsvalgt. Introdusere og øve på hvordan den tillitsvalgte på ulike måter kan ta opp temaer i klassens time - hvor alle elevene involveres

 • Jobbe for et godt system som sikrer at alle elevers stemme bli hørt. (hvordan skal tillitsvalgte lede klassens time, rutiner for innkalling til elevrådsmøter etc.)

 • Få i gang diskusjon om god informasjonsflyt mellom elevrådet og elevene på skolen

 • Inspirere elevrådet til å sette opp en årsplan for diskusjonstemaer som kan brukes i klassens time. (viktig at det er temaer som opptar elevene)

Demokratiarbeid på skolen

Arbeidet med å utvikle demokratiske borgere er et fortløpende arbeid og skolens felles ansvar. Hva kan du som elevrådskontakt og elevrådet bidra til på dette feltet?


Skolen gjør en viktig jobb for å vedlikeholde og bevare demokratiet i Norge gjennom kunnskap og erfaringer:
 

 1. Om demokrati: undervisning om demokratiets historie, om valg og andre institusjonelle ordninger, og om hvordan politiske prosesser foregår.

 2. For demokrati: å stimulere elevene til kritisk tenkning, å undersøke problemstillinger fra flere sider, samt å skille mellom fakta og vurderinger.

 3. Gjennom demokratisk praksis: forståelsen elever får av demokrati gjennom å selv være deltakende i reelle demokratiske prosesser (aktiv deltakelse i klassens time, elevråd, skolevalg- link til disse 3).

 

Hvordan kan du som elevrådskontakt bidra til skolens arbeid med demokratiforståelse?
 

 • Etterspørre skolens planer for konkret arbeid med demokrati og medvirkningsarbeid - slik at elevrådet kan diskutere og arbeide med dette.

 • Oppfordre til at klassens time brukes for å øve på demokrati og medvirkning i praksis - jmf pkt 1, 2 og 3.

 • Diskutere og arbeide med resultatene fra elevundersøkelsen om elevmedvirkning - sammen med elevrådet.

 

Gode spørsmål å reflektere over i elevrådet

 • Hvordan fungerer demokratiet i klassens time, i elevrådet og på skolen?

 • Hvem deltar i hvilke beslutninger?

 • Hvordan sikrer dere at også mindretallets syn kommer frem?

 • Preges samhandlingen på skolen av gjensidig respekt og likeverd? Hvordan vet dere det?

 • Blir alle elever hørt? Hvordan vet dere det?

 

Verktøy for elevrådskontakt og elevråd, for vurdering av status på demokrati og medvirkning på egen skole

 

Spørsmål dere kan stille?

 • Hvordan ser det ut hos oss? Ikke bare på skolenivå, men også på trinn / utdanningsprogram?

 • Ønsker elevene endring?

 • Mål for endring? Hvordan nå målet?

bottom of page