FAQ

HVA ER ELEVRÅDET?


Elevrådet arbeider og snakker på vegne av alle elevene på skolen. Hver klasse velger hvem som skal representere dem i elevrådet ved valg. Disse som blir valgt kalles for tillitselever. Alle tillitselever sitter i elevrådet.
HVA GJØR ELEVRÅDET?


 • Er talerør for elevene i skoledemokratiet.
 • Tar opp elevenes saker med skoleledelsen.
 • Påvirker saker som angår skolehverdagen.
HVORFOR ELEVRÅD?


-Elevers stemme blir hørt og tatt på alvor. -Elever vet best hvordan det er å være elev ved din skole. -Elevrådet hjelper til å skape et godt sosialt og faglig skolemiljø.
HVA GJØR TILLITSELEVEN?


 • Representerer klassen i elevrådet.
 • Tar opp saker fra klassen og har møteplikt i elevrådet.
 • Hjelper elever som trenger hjelp til å ta opp sin sak.
Tillitseleven bør diskutere med klassen hvilke forventinger de har til hans/ hennes innsats
HVA GJØR ELEVRÅDSKONTAKTEN?


Elevrådskontakten er bindeleddet mellom elevrådet og skolens ledelse. Elevrådskontakten har bl.a disse oppgavene:

 • Sørger for at elevrådet får opplæring i elevrådsarbeidet.
 • Bistår med praktiske oppgaver som å reservere møterom, digitalt utstyr osv
 • Veileder og gir råd om hvordan elevrådet kan få gjennomslag i løpet av skoleåret.
Du kan lese mer om elevrådskontakten her.
HVA ER ET ELEVRÅDSMØTE?


Et møte der alle tillitsvalgte møtes for å drøfte saker som er viktige for skolen. Les mer om hvordam man gjennomfører elevrådsmøter her.
HVOR OFTE MØTES ELEVRÅDET?


Elevrådet bør ha møte minst en gang i måneden. Dette er noe man må komme fram til ilag med elevrådskontakten.
HVA ER EN SAK FOR ELEVRÅDET?


Alt som engasjerer elevene er gode saker. Kjennetegn på en god sak

 • Konkret, det er lett å forstå hva man skal gjøre
 • Gjennomførbar, det er mulig å få det til
 • Målbar, det er mulig å se resultat i etterkant
Eksempler på saker der elevrådet kan hjelpe
 • Elevenes psykososiale miljø. Mange føler seg ensomme på skolen. Hvordan kan elevrådet hjelpe?
 • Velferdstilbud, elevene ønsker seg ny brusautomat i kantina.
 • Fysisk miljø. Eksempel: Det er tett luft i klasserommet på slutten av dagen.
 • Undervisningsmetoder. Vi ønsker at lærerne varierer undervisningsmetodene mer.
HVA ER SKOLENS ANSVAR?


Skolen har et ansvar for å legge til rette for gode muligheter til å drive med elevrådsarbeid på skolen. Elevrådets meninger skal bli hørt og tatt på alvor. Du kan lese mer om hva loven sier om elevråd og retten til medvirkning her.