DINE RETTIGHETER

Lovverket sikrer mange rettigheter til elever og elevrådsarbeid, og de er å finne i loven om skole og utdanning- opplæringsloven. Det å kunne vise til til lovverket er alltid et sikkert argument. Her har vi samlet noen viktige paragrafer fra lovverket, og skrevet det på en litt mer forståelig måte. Man kan trykke på lenkene og finne lovteksten ordrett.

Rett til elevråd og elevrådsmøter


§ 11-2. Elevråd ved grunnskoler

Alle grunnskoler og ungdomsskoler skal ha elevråd. Det er kommunen som bestemmer hvor mange representanter som skal sitte i elevrådet på grunnskolen, men det vanligste er en fra hver klasse (5.-10. klasse). Elevrådet skal velges senest 3 uker etter skolestart på høsten.

Elevrådsleder og elevrådskontakt kaller inn til møte når det er behov, eller når 1/3 av medlemmene i elevrådet eller rektor krever det.

Her finner du loven på lovdata.no

§ 11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar

Alle videregående skoler skal ha elevråd. Elevrådet skal bestå av minst en representant for hver 20 elev. Disse skal velges ved hemmelig valg. Det vanlige er en fra hver klasse, og så kan de klassene med mer en 20 elever ha flere representanter.

Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønsker det, skal det holdes allmøte med alle elevane på skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøte i saker som er nevnt i innkallingen til møtet hvis mer enn halvparten av elevene på skolen var tilstede og stemte.

Her finner du loven på lovdata.no
Valg av tillitsvalgte til elevråd


§ 11-2. Elevråd ved grunnskoler

Alle grunnskoler og ungdomsskoler skal ha elevråd. Det er kommunen som bestemmer hvor mange representanter som skal sitte i elevrådet på grunnskolen, men det vanligste er en fra hver klasse (5.-10. klasse). Elevrådet skal velges senest 3 uker etter skolestart på høsten.

Her finner du loven på lovdata.no

§ 11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar

Alle videregående skoler skal ha elevråd. Elevrådet skal bestå av minst en representant for hver 20 elev. Disse skal velges ved hemmelig valg. Det vanlige er en fra hver klasse, og så kan de klassene med mer en 20 elever ha flere representanter.

Her finner du loven på lovdata.no
Rett til å medvirke i skolesystemet


§ 1-1. Formålet med opplæringa

Elevene og lærlingene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkning.

Her finner du loven på lovdata.no

§ 11-2. Elevråd ved grunnskoler

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt nærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjeld nærmiljøet til elevene.

Her finner du loven på lovdata.no

§ 11-8. Elevrepresentanter i fylkeskommunale nemnder

Representanter for elevene i videregående opplæring har møte- og talerett i fylkeskommunale organer når de behandler saker som gjelder forholdet mellom elever og kommunen / fylkeskommunen som skoleier (med noen unntak).

Her finner du loven på lovdata.no

Barnekonvensjonens artikkel 12 Alle barn har rett til å si sin mening, og deres meninger skal bli tatt på alvor. Her finner du artikkelen forklart hos barneombudet.no
Rett til et godt skolemiljø (Kapittel 9a)


Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at alle elever har det trygt og godt på skolen. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd
Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Hvis du mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen i ditt fylke. Her finner du loven på lovdata.no
Fravær på grunn av elevrådsarbeid eller annet politisk arbeid


Forskrift til opplæringsloven § 3-3, siste ledd Elever i videregående skole kan ha fravær fra undervisning uten at det påvirker fraværsgrensen på 10 prosent for å få sluttvurdering i fag, dersom eleven kan dokumentere at årsaken til fraværet er arbeid som tillitsvalgt. Det er ingen grense for hvor mange timer fravær en elev kan ha dersom det er dokumentert. Her finner du loven på lovdata.no Forskrift til opplæringsloven, §3-47, femte ledd, bokstav b Elever i videregående skole har rett på at inntil 10 dager fravær i året blir fjernet fra vitnemålet dersom fraværet skyldes arbeid som tillitsvalgt. Her finner du loven på lovdata.no
Skolemiljøutvalget


§ 9 A-9. Informasjonsplikt og rett til å uttale seg Skolemiljøutvalget og elevrådet skal holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidleig som mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder arbeidet for ett trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som er viktige for skolemiljøet. Her finner du loven på lovdata.no § 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar Ved hver grunnskole skal det være ett skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representerte. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at representantene for elevene og foreldra til sammen er i flertall. Her finner du loven på lovdata.no § 11-5a. Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar Ved hver videregående skole skal det være ett skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen være representerte. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at representantene for elevene er i flertall. (Skoleutvalget kan fungere som skolemiljøutvalg, men da skal det være flere elevmedlemmer slik at elevene har flertall) Her finner du loven på lovdata.no
Skoleutvalget / skolestyret


§ 11-5. Skoleutval ved vidaregåande skolar Ved hver vidaregåande skole skal det være eit skoleutvalg med representantar for de ansatte, fylkeskommunen og to representantar valgt av elevrådet. Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Skoleutvalget kan fungere som styret for skolen. Hvis skoleutvalget ikke fungerer som styret for skolen, skal minst to representanter for elevrådet være med i styret. Her finner du loven på lovdata.no
Retten til å bli hørt


Barnekonvensjonens artikkel 12 Alle barn har rett til å si sin mening, og deres meninger skal bli tatt på alvor. Her finner du artikkelen forklart hos barneombudet.no Skolen har et ansvar for å legge til rette for, og hjelpe til å etablere et godt elevdemokrati for elevene.

Denne siden fokuserer i hovedsak på rettigheter og lovverk rundt elevråd og det å være tillitsvalgt. Siden videltar.no har en oversikt over lover og rettigheter som gjelder for alle elever i hele skolen. Sjekk den ut under!