top of page

Styrende lovverk

Barns rett til å bli hørt, stadfestes i Grunnlovens §104 og Barnekonvensjonen artikkel 12. I opplæringsloven fastslår man elevens rett til medvirkning i formålsparagrafen (§1-1), og man utdyper dette i videre i § 11-2 og §11-6 om elevråd. Dette er også forankret i læreplanens overordnede del, 1.6 Demokrati og medvirkning

 

“Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. De skal få erfaring med og praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medvirkning, både i det daglige arbeidet i fagene og gjennom for eksempel elevråd og andre rådsorganer.”

 

Denne siden fokuserer i hovedsak på rettigheter og lovverk i Opplæringsloven, rundt elevråd og det å være tillitsvalgt. Loven har som formål å sikre rettighetene til alle elever, lærlinger og lærekandidater i norsk skole og gjelder både i offentlige og private skoler. Å vise til lovverket er alltid et godt utgangspunkt, når ulike tema skal diskuteres eller tas opp i elevrådet og/eller i andre utvalg og råd. 

Vi har samlet noen viktige paragrafer fra lovverket, og skrevet det på en litt mer forståelig måte. Under hver overskrift finner du direkte lenker til Lovdata

 

Denne siden fokuserer i hovedsak på rettigheter og lovverk rundt elevråd og det å være tillitsvalgt. Siden videltar.no har en oversikt over lover og rettigheter som gjelder for alle elever i hele skolen. Sjekk den ut under!

bottom of page