SKOLEMILJØ

Tillitseleven er valgt av de andre i klassen. For å fungere som en god tillitselev, er det viktig å ha tillit. Det skjer best gjennom å bli kjent. Klassens time er en god arena for å bli bedre kjent. Tillitselev kan i samarbeid med kontaktlærer planlegge klassens time.  For å sikre at alle er med i fellesskapet finnes det ulike øvelser som kan brukes. Å sitte i sirkel fungerer godt både når klassen skal bli kjent og i diskusjoner rundt f.eks hvordan man vil ha det i klassen og på skolen.
 

Bli kjent i klassen

Trygghet er nødvendig for å få et elevråd til å fungere godt. Tillitselevene i elevrådet kjenner ikke hverandre fra før. Å bruke tid på å bli kjent og skape en trygg stemning er nødvendig for at alle skal delta og bidra for å få et godt skolemiljø. Et forslag er at tillitselevene på møtet deles inn i smågrupper som jobber med innkomne saker. Dette sikrer at flesteparten får si sin mening og komme med forslag til løsninger. En oppsummering av det gruppene er kommet fram til taes så videre til samarbeidsorganer som skolemiljøutvalget (SMU). På denne måten blir elevdemokratiet bedre ivaretatt.

 

Meld ifra hvis andre blir behandlet dårlig

I 9A saker har tillitselevene et særlig ansvar for å følge med på at alle har det trygt og godt. Tillitseleven skal ikke ordne opp når elever blir krenket, men være en som elevene kan gi beskjed til. Tillitseleven skal formidle informasjonen videre til kontaktlærer, rektor eller evt andre voksne på skolen.

Når det er en voksen som krenker, kan tillitseleven være den som gir beskjed videre til rektor eller avdelingsleder på vegne av enkelteleven eller hele klassen.

Hvis tillitseleven ikke opplever å bli hørt av rektor/avdelingsleder, at saken ikke blir håndtert, kan han ta kontakt med fylkesmannen. I mange fylker er det også mobbeombud eller elev- og lærlingombud som kan kontaktes for å få hjelp.

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no  

 

 

© 2018 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge