top of page

Dine rettigheter

Lovverket sikrer mange rettigheter til elever og elevrådsarbeid, og de er å finne i loven om skole og utdanning- opplæringsloven. Det å kunne vise til til lovverket er alltid et sikkert argument. Her har vi samlet noen viktige paragrafer fra lovverket, og skrevet det på en litt mer forståelig måte. Man kan trykke på lenkene og finne lovteksten ordrett.
 

Under hver overskrift finner du direkte lenker til Lovdata

 • HVA ER ELEVRÅDET?
  Elevrådet arbeider og snakker på vegne av alle elevene på skolen. Hver klasse velger hvem som skal representere dem i elevrådet ved valg. Disse som blir valgt kalles for tillitselever. Alle tillitselever sitter i elevrådet.
 • HVA GJØR ELEVRÅDET?
  Er talerør for elevene i skoledemokratiet. Tar opp elevenes saker med skoleledelsen. Påvirker saker som angår skolehverdagen.
 • HVORFOR ELEVRÅD?
  -Elevers stemme blir hørt og tatt på alvor. -Elever vet best hvordan det er å være elev ved din skole. -Elevrådet hjelper til å skape et godt sosialt og faglig skolemiljø.
 • HVA GJØR TILLITSELEVEN?
  Representerer klassen i elevrådet. Tar opp saker fra klassen og har møteplikt i elevrådet. Hjelper elever som trenger hjelp til å ta opp sin sak. Tillitseleven bør diskutere med klassen hvilke forventinger de har til hans/ hennes innsats
 • HVA GJØR ELEVRÅDSKONTAKTEN?
  Elevrådskontakten er bindeleddet mellom elevrådet og skolens ledelse. Elevrådskontakten har bl.a disse oppgavene: Sørger for at elevrådet får opplæring i elevrådsarbeidet. Bistår med praktiske oppgaver som å reservere møterom, digitalt utstyr osv Veileder og gir råd om hvordan elevrådet kan få gjennomslag i løpet av skoleåret. Du kan lese mer om elevrådskontakten her.
 • HVA ER ET ELEVRÅDSMØTE?
  Et møte der alle tillitsvalgte møtes for å drøfte saker som er viktige for skolen. Les mer om hvordam man gjennomfører elevrådsmøter her.
 • HVOR OFTE MØTES ELEVRÅDET?
  Elevrådet bør ha møte minst en gang i måneden. Dette er noe man må komme fram til ilag med elevrådskontakten.
 • HVA ER EN SAK FOR ELEVRÅDET?
  Alt som engasjerer elevene er gode saker. Kjennetegn på en god sak Konkret, det er lett å forstå hva man skal gjøre Gjennomførbar, det er mulig å få det til Målbar, det er mulig å se resultat i etterkant Eksempler på saker der elevrådet kan hjelpe Elevenes psykososiale miljø. Mange føler seg ensomme på skolen. Hvordan kan elevrådet hjelpe? Velferdstilbud, elevene ønsker seg ny brusautomat i kantina. Fysisk miljø. Eksempel: Det er tett luft i klasserommet på slutten av dagen. Undervisningsmetoder. Vi ønsker at lærerne varierer undervisningsmetodene mer.
 • HVA ER SKOLENS ANSVAR?
  Skolen har et ansvar for å legge til rette for gode muligheter til å drive med elevrådsarbeid på skolen. Elevrådets meninger skal bli hørt og tatt på alvor. Du kan lese mer om hva loven sier om elevråd og retten til medvirkning her.

Denne siden fokuserer i hovedsak på rettigheter og lovverk rundt elevråd og det å være tillitsvalgt. Siden videltar.no har en oversikt over lover og rettigheter som gjelder for alle elever i hele skolen. Sjekk den ut under!

bottom of page