top of page

Å TA OPP PROBLEM

En av elevrådet og elevdemokratiets viktigste oppgaver er å ta opp problemer elever har med de det gjelder/de som kan gjøre noe med det. Her kan du lese om hvordan det er lurt å gå fram når man skal ta opp problemer. 

 • HVA ER ELEVRÅDET?
  Elevrådet arbeider og snakker på vegne av alle elevene på skolen. Hver klasse velger hvem som skal representere dem i elevrådet ved valg. Disse som blir valgt kalles for tillitselever. Alle tillitselever sitter i elevrådet.
 • HVA GJØR ELEVRÅDET?
  Er talerør for elevene i skoledemokratiet. Tar opp elevenes saker med skoleledelsen. Påvirker saker som angår skolehverdagen.
 • HVORFOR ELEVRÅD?
  -Elevers stemme blir hørt og tatt på alvor. -Elever vet best hvordan det er å være elev ved din skole. -Elevrådet hjelper til å skape et godt sosialt og faglig skolemiljø.
 • HVA GJØR TILLITSELEVEN?
  Representerer klassen i elevrådet. Tar opp saker fra klassen og har møteplikt i elevrådet. Hjelper elever som trenger hjelp til å ta opp sin sak. Tillitseleven bør diskutere med klassen hvilke forventinger de har til hans/ hennes innsats
 • HVA GJØR ELEVRÅDSKONTAKTEN?
  Elevrådskontakten er bindeleddet mellom elevrådet og skolens ledelse. Elevrådskontakten har bl.a disse oppgavene: Sørger for at elevrådet får opplæring i elevrådsarbeidet. Bistår med praktiske oppgaver som å reservere møterom, digitalt utstyr osv Veileder og gir råd om hvordan elevrådet kan få gjennomslag i løpet av skoleåret. Du kan lese mer om elevrådskontakten her.
 • HVA ER ET ELEVRÅDSMØTE?
  Et møte der alle tillitsvalgte møtes for å drøfte saker som er viktige for skolen. Les mer om hvordam man gjennomfører elevrådsmøter her.
 • HVOR OFTE MØTES ELEVRÅDET?
  Elevrådet bør ha møte minst en gang i måneden. Dette er noe man må komme fram til ilag med elevrådskontakten.
 • HVA ER EN SAK FOR ELEVRÅDET?
  Alt som engasjerer elevene er gode saker. Kjennetegn på en god sak Konkret, det er lett å forstå hva man skal gjøre Gjennomførbar, det er mulig å få det til Målbar, det er mulig å se resultat i etterkant Eksempler på saker der elevrådet kan hjelpe Elevenes psykososiale miljø. Mange føler seg ensomme på skolen. Hvordan kan elevrådet hjelpe? Velferdstilbud, elevene ønsker seg ny brusautomat i kantina. Fysisk miljø. Eksempel: Det er tett luft i klasserommet på slutten av dagen. Undervisningsmetoder. Vi ønsker at lærerne varierer undervisningsmetodene mer.
 • HVA ER SKOLENS ANSVAR?
  Skolen har et ansvar for å legge til rette for gode muligheter til å drive med elevrådsarbeid på skolen. Elevrådets meninger skal bli hørt og tatt på alvor. Du kan lese mer om hva loven sier om elevråd og retten til medvirkning her.

Hvordan går jeg frem?

1.Snakk med riktig person

Det er lurt å finne ut hvem som bestemmer over det du vil endre på.På skolen blir ting bestemt av ulike personer. Dersom rektor har bestemt noe, og du prøver å få kontaktlærer til å gjøre endringen kommer du ikke langt! Det følger med en begrunnelse til de fleste avgjørelser. Dersom du ønsker endring er det lurt å vite hvorfor ting er som de er. Da er det enklere å komme med en  begrunnelse på hvorfor det bør endres.   

2.Kom med forslag til løsninger

Dersom du tar opp et problem, bør du komme med forslag til hvordan problemet kan løses. Da fremstår du som mer seriøs og samarbeidsvillig, og det vil øke sjansen for gjennomslag. Her kan det være lurt å ha flere forslag til løsninger og være villig til å forhandle om hvordan den endelige løsningen kan se ut.

OBS! Dersom ikke dere har forslag til løsning risikerer dere at noen andre finner en løsning som dere ikke er fornøyd med.        

3.Vis at dere representerer elevene ordentlig

Dersom du representerer en mening som flere er samlet om, bør du være tydelig og ærlig på hvordan dere er kommet frem til denne meningen. Dette er viktig for at dere skal bli tatt seriøst. Ha gode prosesser, fortell at dere har hatt møter, og om hvordan dere har gått igjennom saken. Ved store saker er det bra om dere viser at mange har vært med, for så å fortelle hva gruppen mener. Dersom det fremstår at noen kjører et sololøp, er det mindre sannsynlig at dere får gjennomslag for de forslagene dere legger frem.

 DETTE STÅR I LOVEN OM RETTEN TIL Å BLI HØRT
Opplæringsloven er loven om skole og utdanning, og barnekonvensjonen

§ 1-1. Formålet med opplæringa

Elevene og lærlingene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkning.

Her finner du loven på lovdata.no

Barnekonvensjonens artikkel 12

Alle barn har rett til å si sin mening, og deres meninger skal bli tatt på alvor.

Her finner du artikkelen forklart hos barneombudet.no

bottom of page