Å TA OPP PROBLEM

En av elevrådet og elevdemokratiets viktigste oppgaver er å ta opp problemer elever har med de det gjelder/de som kan gjøre noe med det. Her kan du lese om hvordan det er lurt å gå fram når man skal ta opp problemer. 

Problemer med læreren


Hvis en lærer ikke gjør jobben sin, er det viktig å ta tak i dette. Dere har krav på å lære pensum, og å bli behandlet skikkelig!

Snakk med klassen om problemet uten at læreren er der.

 • Er det noe klassen selv kan gjøre for å bedre timene?
 • Tillitseleven ber om en prat med læreren på tomannshånd.
 • Hvordan opplever klassen opplever situasjonen?
 • Hva gjør læreren bra?
 • Hva fungerer dårlig for klassen?
 • Hjelper det ikke? Da tar tillitseleven saken med avdelingsleder eller rektor.

Fortell klassen din at du kan hjelpe hvis de har problemer som de ikke vil ta opp i klassen. Som tillitselev kan du hjelpe medelever å ta dette opp med lærere og ledelsen.
Problemer med inneklima


Som elever har dere krav på frisk luft i klasserommet og nok plass inne. Dette skal sikre at dere har det bra og lærer det dere skal.

 • Tillitseleven tar problemet opp med klassen og kontaktlæreren.
 • Tillitseleven skriver et brev til rektor med så mange fakta som mulig. Husk å skrive hvilken klasse og hvilket rom det gjelder.
 • Rektor må undersøke saken og svare dere skriftlig.
Problemer med skolemiljøet


Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Hvis du eller noen andre elever i klassen ikke har det bra, er det viktig å melde ifra.

 • Ta en prat med kontaktlærer, eller snakk med en annen voksen på skolen.
 • Meld direkte til rektor hvis saken er alvorlig, eller hvis det er kontaktlærer som er problemet.
 • Skolen skal undersøke saken innen en uke, og gjøre noe slik at elevene får det bedre.
 • Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan over hva skolen skal gjøre for at du, eller andre elever, skal få det bedre
 • Hvis saken ikke løser seg, kan dere klage til fylkesmannen. Fylkesmannen er et kontor som passer på at skolene gjør jobben sin. Klikk her for å melde fra til fylkesmannen om mobbing eller dårlig skolemiljø.

Hvordan går jeg frem?

1.Snakk med riktig person

Det er lurt å finne ut hvem som bestemmer over det du vil endre på.På skolen blir ting bestemt av ulike personer. Dersom rektor har bestemt noe, og du prøver å få kontaktlærer til å gjøre endringen kommer du ikke langt! Det følger med en begrunnelse til de fleste avgjørelser. Dersom du ønsker endring er det lurt å vite hvorfor ting er som de er. Da er det enklere å komme med en  begrunnelse på hvorfor det bør endres.   

2.Kom med forslag til løsninger

Dersom du tar opp et problem, bør du komme med forslag til hvordan problemet kan løses. Da fremstår du som mer seriøs og samarbeidsvillig, og det vil øke sjansen for gjennomslag. Her kan det være lurt å ha flere forslag til løsninger og være villig til å forhandle om hvordan den endelige løsningen kan se ut.

OBS! Dersom ikke dere har forslag til løsning risikerer dere at noen andre finner en løsning som dere ikke er fornøyd med.        

3.Vis at dere representerer elevene ordentlig

Dersom du representerer en mening som flere er samlet om, bør du være tydelig og ærlig på hvordan dere er kommet frem til denne meningen. Dette er viktig for at dere skal bli tatt seriøst. Ha gode prosesser, fortell at dere har hatt møter, og om hvordan dere har gått igjennom saken. Ved store saker er det bra om dere viser at mange har vært med, for så å fortelle hva gruppen mener. Dersom det fremstår at noen kjører et sololøp, er det mindre sannsynlig at dere får gjennomslag for de forslagene dere legger frem.

 DETTE STÅR I LOVEN OM RETTEN TIL Å BLI HØRT
Opplæringsloven er loven om skole og utdanning, og barnekonvensjonen

§ 1-1. Formålet med opplæringa

Elevene og lærlingene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkning.

Her finner du loven på lovdata.no

Barnekonvensjonens artikkel 12

Alle barn har rett til å si sin mening, og deres meninger skal bli tatt på alvor.

Her finner du artikkelen forklart hos barneombudet.no