ELEVRÅDSKONTAKTEN

For elevrådet er elevrådskontakten superviktig. Elevrådskontakten jobber på skolen, men har i oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet.

 

På videregående skole er det ikke noe krav om å ha elevrådskontakt. Det er opp til den enkelte skole å bestemme hvem som skal være elevrådskontakt og hvordan elevrådskontakten skal følge opp elevrådet.

Hva er rollen til elevrådskontakten?

På mange skoler fungerer elevrådskontakten som  en veileder for elevrådet. Elevrådskontakten skal altså være en mentor i tillegg til å være kontaktperson mellom administrasjonen og elevrådet.

 

Sitat fra elev:

”Du bør ikke vise hvordan det skal gjøres, men heller lære elevrådet å tenke selv, slik at løsningene kommer fra elevrådet og ikke elevrådskontakten”.

 

Ved oppstarten av skoleåret bør man ha et møte der man avklarer hvilke forventninger elevrådet og elevrådskontakten har til hverandre.

 

Hvilke oppgaver skal elevrådskontakten ha?
 

Hva behøver elevrådet hjelp til, og hva kan elevrådet klare på egenhånd?

 

Dette skrives ned, og evalueres jevnlig. Gjerne skriv dette ned som et mandat for elevrådskontakten. Det er mulig å gjøre justeringer underveis. Både elevrådet og rektor bør være med å bestemme mandatet.

Sjekkliste:

Hva ønsker dere at elevrådskontakten hjelper dere med?

 • Gjennomføre valg

 • Planlegge møter sammen med elevrådsleder/styret

 • Booke rom og utstyr

 • Opplæring i møteledelse

 • Hjelp til å lage årsplan for møter og arrangementer

 • Fikse mat og drikke til møtene

 • Støtte elevrådsleder i sin oppgave

 • Skrive attest til dem som sittet i elevrådet. Finn mal for attest her.

Hvordan kan elevrådskontakten støtte elevrådet?

En god elevrådskontakt…

 • Lytter til elevene

 • Lar egne meninger ligge

 • Støtter elevrådet i deres avgjørelser

 • Legger til rette for at elevrådet kan jobbe med saker de er opptatt av

 

Elevrådskontakten kan få elevrådet til å finne strategier og løsninger på de problemene og utfordringene de har. Eksempler på gode spørsmål:

 

 • Hva vil dere si er viktigst å begynne med på sakslista?

 • Hva kan dere gjøre for å finne ut mer om saken?

 • Hvem gjør så hva til neste gang?

 • Hvordan kan dette gjøres på en god måte?

 • Når skal dette være gjort?

 

 

For at elevrådet skal fungere selvstendig er det viktig at elevrådskontakten ikke gjør seg selv til en part i sakene som elevrådet behandler. Det er ikke elevrådskontaktens rolle å gi svarene eller bestemme hva elevrådet skal gjøre eller mene.

Barnekonvensjonens artikkel 12.1

Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (kap. 1)

 

Vis denne siden til elevrådskontakten din!

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no  

 

 

© 2018 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge